پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جلسه هیئت مدیره شهرستان ابهر با حضور فرماندار
گردهمایی منطقه ای گلستان
همایش خیرین مسکن ساز استان سمنان
همایش خیرین مسکن ساز استان سمنان
گردهمایی منطقه ای مازندران
گردهمایی منطقه ای اردبیل
گردهمایی سراسری انجمن خیرین مسکن ساز
گردهمایی منطقه ای چهارمحال وبختیاری
برگزاری مجمع دفترمرکزی انجمن
جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور ریاست بنیاد
جلسه اعضاء هیئت مدیره انجمن درحضور ریاست بنیادمسکن