خطا

خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم SPW.WP2013.PictureGalleryThumbnails.PictureGallery.PictureGallery, SPW.WP2013.PictureGalleryThumbnails, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=3ebc67bf4ece25f6 پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: 96e591a0-49e2-90c2-fd8c-75b95092eccb.

جزئیات خطا:
[UnsafeControlException: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم SPW.WP2013.PictureGalleryThumbnails.PictureGallery.PictureGallery, SPW.WP2013.PictureGalleryThumbnails, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=3ebc67bf4ece25f6 پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)