سنندج ـ بنیاد مسکن استان کردستان ـ دفتر انجمن استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kordestan/korhj.jpg
  
خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1399/12/23
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kordestan/164536519.jpg
  
خیرین مسکن ساز1399/12/23
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, مجمع خیرین استان1399/12/10
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/12/10
 
  
خیرین مسکن ساز, جلسه با استاندار کردستان1399/12/10
 
  
خیرین مسکن ساز1399/11/29
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1399/10/14
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول1399/09/27
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/09/02
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kordestan/IMG-20200416-WA0007.jpg
  
خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1399/02/01
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00077.jpg00077640 x 480243 KB 1398/10/24 02:49 PM