اهواز ـ بنیاد مسکن استان  ـ دفترانجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1400/09/15
 
  
مسکن محرومان1400/01/22
 
  
بلایای طبیعی, مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, کمک به آسیب دیدگان سیل خوزستان1399/11/03
 /sitepics/اخبار%20استانها/khozestan/2maloolKHOZES.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1396/05/11
 /sitepics/اخبار%20استانها/khozestan/khoozesrahbar.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, کمیته راهبری استان خوزستان1395/09/06
 /sitepics/اخبار%20استانها/khozestan/rahbarikh.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, کمیته راهبری تامین مسکن معلولین1395/08/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/khozestan/abadansolgi.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه1395/08/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/khozestan/khozestan2malool.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تامین مسکن معلولان1394/12/18
 /sitepics/اخبار%20استانها/khozestan/kho.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, مسکن معلولین1394/12/18
 /sitepics/اخبار%20استانها/khozestan/ahvazkhayerin.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, جلسه و بازدید1394/10/14
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00067.jpg000671024 x 768128 KB 1398/10/18 11:35 AM