کرمانشاه ـ بلوار شهید بهشتی ـ ابتدای خیابان ویلا ـ ساختمان شماره 2 بنیاد مسکن  ـ دفتر انجمن استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1400/05/14
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1400/03/09
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/55ker.jpg
  
1400/03/05
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1400/02/12
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز1400/02/10
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1399/11/13
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/52komitehkermansh.png
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/11/12
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/120vahedifadak.png
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1399/11/07
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1399/10/24
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/10/20
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00072.jpg00072640 x 480193 KB 1398/10/24 02:05 PM