کرمانشاه ـ بلوار شهید بهشتی ـ ابتدای خیابان ویلا ـ ساختمان شماره 2 بنیاد مسکن  ـ دفتر انجمن استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول1401/02/01
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/khmskhermansh.jpg
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز1400/12/20
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/javanrood.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/12/11
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/11/13
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/11/13
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/kangavar.jpg
  
نشست مجمع1400/11/04
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز, جمع آوری کمک1400/11/04
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/61komiteh.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1400/10/19
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1400/10/08
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تقدیر و تشکر1400/09/22
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00072.jpg00072640 x 480193 KB 1398/10/24 02:05 PM