بیرجند ـ خیابان انقلاب ـ خیابان انقلاب 12 ـ آهن فروشی عمادی ـ دفترانجمن خیرین مسکن ساز استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/09/14
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1400/08/20
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه1400/08/19
 
  
خیرین مسکن ساز, بازدید1400/04/07
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/khorasan.jonobi/sarbisheh.png
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1400/04/03
 
  
خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, تفاهم نامه1400/03/25
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/11/08
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1399/11/05
 
  
خیرین مسکن ساز1399/05/04
 /sitepics/اخبار%20استانها/khorasan.jonobi/20vahedidihook.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, کلنگ زنی1397/06/15
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00011.jpg00011640 x 426200 KB 1398/10/17 11:09 AM
00002.jpg00002640 x 362145 KB 1398/10/17 11:09 AM