زاهدان ـ بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان ـ دفتر انجمن استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
انتصابات1400/05/17
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/sistan.balochestan/sistan.sail.jpg
  
سیل, خانواده های دارای دو معلول, اهدای لوازم خانگی1398/11/30
 http://www.khms.ir/SitePics/اخبار%20استانها/sistan.balochestan/P60vahedizahedan.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه1398/05/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/sistan.balochestan/sistanbazdid.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه 60 واحدی1396/03/21
 /sitepics/اخبار%20استانها/sistan.balochestan/heiatsistan.JPG
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیات مدیره1395/11/02
 /sitepics/اخبار%20استانها/sistan.balochestan/heiatsistanememj.JPG
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیات مدیره1395/11/02
 /sitepics/اخبار%20استانها/sistan.balochestan/bazdidzahedan.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه1395/08/06
 /sitepics/اخبار%20استانها/sistan.balochestan/سيستان-وبلوچستان.jpg
  
1391/06/01
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00046.jpg00046640 x 345181 KB 1398/10/17 12:06 PM