مشهد ـ بنیاد مسکن  استان خراسان رضوی ـ  دفترانجمن خیرین مسکن ساز استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1399/12/01
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/10/06
 
  
مسکن محرومان, حساب 1001399/04/10
 /sitepics/اخبار%20استانها/kh.razavi/6000vahed2M.png
  
خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول1398/02/15
 /sitepics/اخبار%20استانها/kh.razavi/KHRAZAVI2M.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1397/01/26
 /sitepics/اخبار%20استانها/kh.razavi/افتتاح.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, افتتاح واحدهای خانواده های معلولین1396/04/17
 /sitepics/اخبار%20استانها/kh.razavi/khrshafei.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, مسکن خانواده های دو معلول1395/09/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/kh.razavi/bsirikhr.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1395/09/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/khorasan.jonobi/sarbisheh.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تامین مسکن مددجویان1395/08/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/kh.razavi/512khrazavi.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1395/07/11
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00065.jpg00065640 x 480271 KB 1398/10/18 11:31 AM
00012.jpg00012640 x 421198 KB 1398/10/17 12:46 PM