قزوین ـ بنیادمسکن قزوین ـ دفتر انجمن  استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 http://www.khms.ir/SitePics/اخبار/7%20-%20small.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1398/10/25
 /sitepics/اخبار/10.jpg
  
انتصابات, خیرین مسکن ساز1390/12/20
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00076.jpg00076640 x 480172 KB 1398/10/24 02:31 PM