بنیاد مسکن استان لرستان ـ دفتر انجمن خیرین  استان 
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 /sitepics/اخبار%20استانها/لرستان/HAMANDISHIlores.png
  
خیرین مسکن ساز, نشست هم اندیشی1397/11/08
 /sitepics/اخبار%20استانها/لرستان/ememjkhoram.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1397/10/30
 /sitepics/اخبار%20استانها/لرستان/tajlilazhafezi.png
  
تجلیل از آقای دکتر حافظی1397/06/24
 /sitepics/اخبار%20استانها/لرستان/72vahedibroojerd.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول1397/02/03
 /sitepics/اخبار%20استانها/لرستان/neshastbroojerd.png
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1397/02/03
 /sitepics/اخبار%20استانها/لرستان/aligoo.png
  
مسکن محرومان, حساب 100, خانواده های دارای دو معلول1396/10/25
 /sitepics/اخبار%20استانها/لرستان/aligoodarz.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تشکیل جلسه مشترک انجمن لرستان و فرمانداری الیگودرز1395/10/18
 /sitepics/اخبار%20استانها/لرستان/oslor.jpg
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, جلسه استانداری با انجمن خیرین مسکن ساز1394/07/19
 /sitepics/اخبار%20استانها/لرستان/solgilorestan.bmp
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, جلسه مشترک حساب 100 و انجمن خیرین1394/07/19
 /sitepics/اخبار%20استانها/broojerdmfarmandar.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1394/06/29
1 - 10بعدی
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00075.jpg00075640 x 480187 KB 1398/10/24 02:26 PM