بنیاد مسکن استان لرستان ـ دفتر انجمن خیرین  استان 
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/lorrohani.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشی1400/10/07
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/11/01
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز1399/09/01
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/kh.lor.jpg
  
نشست و هم اندیشی1398/11/18
 /sitepics/اخبار%20استانها/لرستان/HAMANDISHIlores.png
  
خیرین مسکن ساز, نشست هم اندیشی1397/11/08
 /sitepics/اخبار%20استانها/لرستان/ememjkhoram.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1397/10/30
 /sitepics/اخبار%20استانها/لرستان/tajlilazhafezi.png
  
تجلیل از آقای دکتر حافظی1397/06/24
 /sitepics/اخبار%20استانها/لرستان/72vahedibroojerd.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول1397/02/03
 /sitepics/اخبار%20استانها/لرستان/neshastbroojerd.png
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1397/02/03
 /sitepics/اخبار%20استانها/لرستان/aligoo.png
  
مسکن محرومان, حساب 100, خانواده های دارای دو معلول1396/10/25
1 - 10بعدی
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00075.jpg00075640 x 480187 KB 1398/10/24 02:26 PM