اردبیل ـ پیرعبدالملک ـ خ کاشانی ـ جنب فروشگاه جامبو ـ دفترانجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
خیرین مسکن ساز, مسکن محرومین1400/12/21
 
  
مجمع خیرین مسکن ساز استان1400/12/20
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/12/15
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تجلیل از انجمن خیرین استان1400/12/02
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/12/02
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول1400/11/16
 
  
مسکن محرومان, نشست هیات مدیره استان1400/11/13
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/10/27
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/09/24
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/09/23
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00004.jpg00004640 x 387216 KB 1398/10/17 11:08 AM