اردبیل ـ پیرعبدالملک ـ خ کاشانی ـ جنب فروشگاه جامبو ـ دفترانجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, کلنگ زنی1399/06/10
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تفاهم نامه1399/06/05
 
  
خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1399/04/08
 
  
خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1399/04/08
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/ardebil/13990405000324_Test_PhotoN.jpg
  
خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1399/04/07
 /sitepics/اخبار%20استانها/6vahedieslamabad.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه1398/02/14
 /sitepics/اخبار%20استانها/ardebil/moghanF.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1397/12/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/ardebil/ard6vahed.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1397/09/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/ardebil/namayeshar.png
  
شرکت در نمایشگاه1397/06/07
 /sitepics/اخبار%20استانها/ardebil/ardebilbasij.png
  
اجرای تفاهم نامه انجمن با بسیج سازندگی1397/06/05
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00004.jpg00004640 x 387216 KB 1398/10/17 11:08 AM