بسم الله الرحمن الرحیم

 

فرازهایی از فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به مناسبت افتتاح حساب 100

 

 

مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود.بسیاری از مردم دراسارت تهیه یک قطعه زمین و... بودند وچه بسا تمام عمرشان را زیربار بانک ها و سودجویان وغارتگران به سر می بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست وپا کنند.

قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بوده اند و در زوایای بیغوله واطاقک های تنگ و تاریک وخرابه ها به سر می بردند وچه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند واین میراث شوم برای ملت ما باقیمانده واکنون جامعه ما با چنین مصیبتی دست به گریبان است.

نظام اسلامی چنین ظلم وتبعیضی را تحمل نخواهد کرد واین از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد.مشکل زمین باید حل شود وهمه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند.

همه محرومان باید خانه داشته باشند،هیچ کس درهیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد.بردولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره ای بیندیشد وبرهمه مردم است که دراین مورد همکاری کنند...

من امیدوارم همه کسانی که زمین های وسیعی دراختیار دارند به این امر مهم اسلامی وانسانی کمک کنند و زمین درمناطق مرغوب وقابل سکونت دراختیار این طرح بگذارند ونیز هرکس که توانایی دارد درتأمین انواع مصالح ساختمانی به این خدمت اسلامی کمک کنند ونیروی کار وکارگری بطور وسیع به کار افتد ودولت نیز تصمیمات لازم را درتأمین آب وبرق و آسفالت و وسایل ایاب وذهاب،مدرسه و درمانگاه ودیگر نیازمندی های عمومی فراهم سازد.