بسمه تعالي
 
 
«شيوه نامه انجمن خيرين مسكن ساز ايران»
 
 
اين شيوه نامه بنا به پيشنهاد هيأت مديره انجمن درجلسه مورخ 16/7/1388 مجمع عمومي عادي هيأت امناء مطرح وبه تصويب رسيد.
انجمن خيرين مسكن ساز فعاليتهاي خود را درجهت تلاش براي توليد مسكن محرومين براساس مفاد ماده 2 اساسنامه انجمن واين شيوه نامه وفصول آن ساماندهي مي نمايد.
 
فصل اول: شناسائي وساماندهي خيرين:
انجمن در راستاي شناسائي وساماندهي خيرين موارد ذيل را به انجام ميرساند.
1ـ تهيه بانك اطلاعاتي مربوط به خيرين علاقمند به مشاركت درساخت و توليدمسكن وتعيين وتشخيص ميزان علاقمندي وتوانمندي خيرين از طريق فرم شناسائي ارائه شده به آنان به صورت حضوري ويا از طريق سايت واطلاع رساني انجمن به آنها.
2ـ تهيه بانك اطلاعاتي پروژه هاي الگو درمساحتهاي مختلف،تعداد واحدهاي متنوع با رعايت الگوي مصرف مسكن.
3ـ تهيه بانك اطلاعات سازندگان حرفه اي واجد شرايط اعم از انبوه ساز، پيمانكار، سرمايه گذار جهت بهره برداري خيرين مسكن ساز.
4ـ تهيه بانك اطلاعاتي اراضي مناسب جهت ساخت مسكن محرومين كه توسط خيرين ويا ساير منابع تأمين ميگردد.
5 ـ تهيه بانك اطلاعاتي افراد نيازمند به مسكن.
6 ـ تهيه بانك اطلاعاتي از افراد نيازمندي كه ازطريق انجمن صاحب مسكن ميشوند.
7ـ ايجاد زمينه هاي توافق وانجام اقدامات لازم درجهت معرفي خيرين مسكن ساز به يكديگر.
 
فصل دوم : منابع مالي انجمن:
منابع مالي انجمن جهت توليد وعرضه مسكن در راستاي اهداف اساسنامه برابر فرم مشخصات خيّر وتعهدات وي(پيوست) برابر فرم مشخصات خيّر و تعهدات وي(پيوست)به شرح ذيل تأمين ميگردد.
1ـ تأمين اراضي:
1ـ 1ـ اراضي كه توسط دولت دراختيار انجمن وخيرين قرارميگيرد.
1ـ 2ـ اراضي متعلق به افراد خير كه درقالب موارد ذيل دراختيار انجمن قرار ميگيرد.
1ـ 2ـ 1ـ هبه
1ـ 2ـ 2ـ صلح
1ـ 2ـ 3ـ وقف
1ـ 2ـ 4ـ وصايت
1ـ 2ـ 5 ـ سايرموارد
تبصره: چنانچه اشخاص خيّر واحدهاي مسكوني قابل استفاده نيز دراختيار انجمن قرار دهند انجمن در راستاي اهداف واگذاركننده از آن استفاده خواهد نمود.
2ـ تأمين منابع جهت ساخت:
2ـ1ـ انجمن جهت جذب كمكهاي مردمي دريكي از بانكها حسابي را افتتاح و ازطريق رسانه هاي گروهي شماره آنرا به اطلاع عموم مي رساند تا كساني كه مايل به شركت درامر خير ساخت وعرضه مسكن براي نيازمندان بوده كمكهاي نقدي خود را به حساب مزبور واريز نمايند وانجمن نيز اين وجوه را صرفاً براي ساخت مسكن هزينه نمايد.
2ـ2ـ انجمن با تنظيم فرمهاي مربوط كه دراختيار خيرين مسكن ساز ميگذارد،ميزان سرمايه گذاري آنان را اعم از نقدي وغيرنقدي شامل (تأمين مصالح وارائه خدمات فني ومهندسي وغيره) را به تفكيك شناسائي و درجهت ساخت و عرضه مسكن مورد استفاده قرار مي دهد.
2ـ3ـ هدايا،اعانات،ثلث،وقف،كمكهاي عمومي ودولتي وتسهيلات بانكي داخلي و خارجي نيز از منابع ساخت محسوب ميشود.
 
فصل سوم: ساخت مسكن:
ساخت و توليد مسكن براي محرومين به روشهاي زير صورت مي گيرد:
1ـ ساخت مسكن توسط افراد خيّر:
دراين صورت فرد خيّر شخصاً يا ازطريق مشاركت اقدام به ساخت مسكن نموده و پس از تكميل آنها را دراختيار انجمن قرار ميدهد و انجمن با نظر خيّر درامر واگذاري واحدها به محرومين اقدام مي نمايد.
2ـ خيّر صرفاً هزينه ساخت يا بخشي از آنرا تأمين مي نمايد:
دراين صورت انجمن هزينه پروژه مورد نظر خيّر را برآورد وبه خيّر اعلام مي نمايد خيّر نيز هزينه هاي پروژه را با موافقت انجمن به صورت يكجا ويا به تدريج وبراساس پيشرفت فيزيكي پروژه به حساب انجمن واريز مي نمايد.
3ـ ساخت ازطريق سازندگان حرفه اي:
دراين صورت با تنظيم قرارداد منابع دراختيار انجمن اعم از وجوه نقدي يا غيرنقدي يا زمين درقالب پيمانكاري يا مشاركت،دراختيار سازندگان واحدهاي مسكوني قرار مي گيرد و برابر مفاد قرارداد بقيه هزينه هاي ساخت به وسيله سازندگان مزبور،تأمين و واحدهاي احداثي براساس ميزان آورده طرفين تقسيم ميگردد.
 
فصل چهارم: واگذاري مسكن به محرومين ونيازمندان:
انجمن از طرق مقتضي برابر فرم بررسي واطلاعات متقاضيان انجمن(پيوست) نسبت به شناسائي افراد فاقد مسكن ونيازمند با رعايت شرايط ذيل اقدام مي نمايد.
1ـ شرايط متقاضيان مسكن:
1ـ1ـ متقاضي حداقل 25 سال سن داشته باشد.
1ـ 2ـ متقاضي متأهل باشد.
1ـ3ـ متقاضي وافراد تحت تكفل وي فاقد مسكن باشند.
1ـ 4ـ متقاضي از هيچگونه از امكانات دولتي،نهاد واگذاري زمين و مسكن و غيره استفاده نكرده باشد.
 
تبصره 1: زنان سرپرست خانوار از شرط بند 1ـ 2 معاف مي باشند.
1ـ به ازاي هرسال سن بالاتر از حد نصاب
1 امتياز
2ـ به ازاي هرفرزند تا 2 فرزند
1 امتياز
3ـ به ازاي هر فرد تحت تكفل غيراز فرزند
1 امتياز
4ـ به ازاي هر فرد تحت تكفل معلول
3 امتياز
5 ـ زنان سرپرست خانوار
5 امتياز
6 ـ درصورتيكه متقاضي خود معلول باشد
5 امتياز
تبصره 2:درصورتي كه تعداد واحدهاي مسكوني كمتر از ميزان متقاضيان باشد واگذاري با رعايت اولويت هاي زير صورت مي گيرد.
2ـ واگذاري مسكن به متقاضيان:
واگذاري واحدهاي مسكوني احداثي توسط انجمن ويا خيرين مسكن ساز بطرق ذيل وبا تنظيم ومبادله قرارداد به متقاضيان واجدشرايط واگذار مي گردد:
2ـ1ـ واگذاري به صورت فروش قطعي
2ـ2ـ واگذاري به صورت اجاره به شرط تمليك
2ـ3ـ واگذاري به صورت اجاره
2ـ4ـ واگذاري بلاعوض(رايگان)
تبصره 1: واگذاري ونحوه پرداخت بهاي واحدهاي مسكوني به قيمت تمام شده با توافق فيمابين خيّر وانجمن تعيين ميگردد.
تبصره2: بهاي واگذاري،اقساط اجاره به شرط تمليك،اجاره بهاي ماهانه حسب توافق فيمابين انجمن وخيّر، براساس قرارداد تنظيمي با متقاضي به حساب مربوطه توسط متقاضي و يا مستأجر واريز ميگردد.