بسمه تعالي
 
تفاهم نامه

مقدمه

با توجه به اعلام آمادگي جناب آقاي/سركارخانم/شركت/مؤسسه ................................................................................... و دراجراي مصوبه مورخ ......................... هيأت مديره انجمن خيرين مسكن ساز استان................................. اين قرارداد فيمابين انجمن با نمايندگي آقايان ............................................. رئيس هيأت مديره و ......................................... مديرعامل انجمن وبنياد مسكن انقلاب اسلامي با نمايندگي آقاي ................................................. مديركل بنيادمسكن انقلاب اسلامي استان........................................................ و...................................................................... به عنوان خيّر
به نشاني: ................................................................................................................................................................ به شرح زير منعقد وطرفين اجراي مفاد آنرا تعهد نمودند.

 

ماده يك : موضوع تفاهم نامه:

عبارت است از تأمين وپرداخت هزينه اجراء وساخت .................................. واحد مسكوني واقع در .................................................................. مطابق با الگوي مصرف مسكن براي نيازمندان وافراد واجد شرايط توسط خيّر محترم و واگذاري آن براساس شيوه نامه انجمن خيرين مسكن ساز.

 

ماده دو : وظايف وتعهدات انجمن عبارت است از:

الف : تهيه طرح واحدهاي مسكوني شامل(نقشه هاي معماري،محاسبات وتأسيسات فازهاي يك ودو سه) رأساً يا توسط مشاور حقيقي ـ حقوقي يا بنياد.

ب : اخذ پروانه ساختماني پروژه ازشهرداري و انشعابات آب وگاز،برق

ج : تأمين زمين مورد نياز پروژه ازطرق مقتضي

د : معرفي خيّر محترم درصورت تمايل به مراجع مربوطه جهت استفاده از حداكثر تسهيلات بانكي

هـ: معرفي خيّر محترم به مراجع مربوطه جهت تهيه مصالح ساختماني پروژه درحدامكان

و: اعمال نظارت ازطريق مشاورين حقيقي ـ حقوقي يا بنياد مسكن بر كار پيمانكار پروژه

تبصره : درصورتيكه خيّر امكانات تهيه طرح و يا اخذ پروانه وانشعابات را داشته باشد رأساً با هماهنگي انجمن اقدام خواهد شد.

 

ماده سه : وظايف وتعهدات خيّرعبارت است از:

الف : تأمين كليه هزينه هاي اجرائي طرح وهزينه هاي جنبي آن تا مرحله اخذگواهي پايان كار وتفكيك ثبتي واحدها واخذ سند مالكيت واحدها

ب : انتخاب پيمانكاراجرائي واجدشرايط با هماهنگي و توافق با انجمن

ج : رعايت كليه مقررات و اصول شهرسازي ومعماري وفني و نظارتي در پروژه

د : خيّر علاوه بر انتخاب ناظر فنّي مقيم براي پروژه به گزارشها و نظراتي كه ازطرف مهندسين ناظر اعزامي از طرف انجمن خيرين مسكن ساز اعلام ميگردد ترتيب اثرداده و پيمانكار پروژه را ملزم مي نمايد مفاد نظرات اعلام شده را رعايت نمايد.

 

ماده چهار : نحوه واگذاري واحدها

واحدهاي احداثي پروژه براساس قيمت تمام شده با تأييد كميته مشتركي مركب از نمايندگان بنيادمسكن وانجمن خيرين مسكن ساز وخيّر به افراد واجد شرايط مندرج در شيوه نامه انجمن با رعايت اولويت اشخاص مورد نظر خيّر واگذار ميگردد، قرارداد واگذاري واحدها وشرايط آن با رعايت نيّت خيّر ونظر انجمن تنظيم و با متقاضيان مبادله ميگردد.

نحوه پرداخت بهاء واحدها توسط كميته فوق الاشعار برابر شيوه نامه و دستورالعمل هاي اجرائي انجمن تعيين و درصورتيكه واحد واگذاري داراي وام بانكي باشد تبديل وام مزبور به فروش اقساطي بنام متقاضي با نظر وموافقت بانك مربوطه انجام مي شود.

تبصره : واگذاري واحدهاي پروژه به متقاضيان واجدشرايط قبل از اتمام عمليات ساختماني وتنظيم صورتجلسه تفكيكي وتعيين قيمت تمام شده موكول به موافقت انجمن و تنظيم توافق نامه جداگانه مي باشد.

 

ماده پنج:نحوه مشاركت خيّر با انجمن وبنيادمسكن (حساب 100 حضرت امام(ره))

درصورتيكه انجمن رأساً يا ازطريق حساب 100 حضرت امام(ره) براي كمك به اجراي پروژه اعتباري اعم از نقدي يا غيرنقدي و يا مصالح ساختماني منظور وهزينه نمايد،اعتبار مزبور به اضافه هزينه هاي مربوط به بندهاي( الف،ب،ج و ) درماده 2 به عنوان وام قرض الحسنه انجمن يا حساب 100 محسوب وبرابر توافق درزمان تعيين شده حداكثر در پايان مدت ساخت وزمان واگذاري واحدها به وام دهنده مسترد خواهد شد..

 

ماده شش: برآورد قيمت تمام شده پروژه

قيمت تمام شده پروژه مربوط به ساخت وتكميل وتحويل واحدهاي مسكوني همراه با محوطه سازي ومستحدثات لازم شامل موارد ذيل :

1.      بهاي تمام شده زمين

2.      هزينه هاي مربوط به قراردادها ومهندسين مشاور وناظرين طرح(فازهاي 1و2و3)

3.      هزينه ساخت و ساز زيربنا شامل مساحت مفيد ومشاع واحدها اعم از ساختماني وتأسيساتي

4.      هزينه هاي محوطه سازي شامل ابنيه،تأسيسات مكانيكي،برق واحداث معابر وفضاي سبز وغيره

5.      هزينه هاي مربوط به پروانه ساختمان و صورت جلسه تفكيكي ودريافت سند مالكيت واحد

6.      هزينه مربوط به انشعابات برق،آب،گازوتلفن

7.      هزينه مربوط به ساخت ايستگاه هاي مربوط به انشعابات ذكر شده در بند 6

توسط مشاور طرح به تفكيك برآورد و به انجمن ارائه ميگردد ومبلغ مزبور ملاك تفاهم كلي با خيّرمي باشد،تغييرات احتمالي درهزينه ها درطول اجراي طرح با تفاهم فيمابين انجمن وخيّر انجام خواهد شد.

ماده هفت:

طرفين موافقت مي نمايند كه حساب مشتركي با امضاء مديركل بنيادمسكن استان ومديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز استان وفردخيّر دريكي از بانكهاي استان افتتاح و كليه وجوه نقدي خيّر،تسهيلات ودريافتي از بانكها و وجوه پرداختي انجمن استان ويا بنياد ويا حساب 100 حضرت امام(ره) وهمچنين وجوه مربوط به دريافت پيش دريافت بهاء واحدها و اقساط مربوطه را به حساب مزبور واريز نمايند وپرداخت كليه هزينه هاي پروژه نيز از همين حساب با امضاء ثابت فردخيّر وامضاء رئيس هيأت مديره ومديرعامل انجمن خيرين استان صادر وپرداخت خواهد شد.

تبصره: درصورتيكه خيّر كل هزينه هاي پروژه را از منابع شخصي خود تأمين وپرداخت نمايد،و انجمن وبنيادمسكن و يا حساب 100 حضرت امام (ره) هيچگونه مشاركتي در پروژه نداشته باشد،نياز به افتتاح حساب مشترك نخواهد بود.

ماده هشت :

مدت اجراي پروژه وانجام تعهدات خيّر تا زمان اتمام كار وتحويل پروژه از تاريخ صدور پروانه به مدت ......... ماه شمسي مي باشد،ودرصورتي كه انجام عمليات ساختماني پروژه بدون عذر موجه قانوني از طرف خيّر يا پيمانكار مربوطه به تأخير افتد و با وجود تذكر و اعلام كتبي انجمن اقدام مؤثري در جهت اتمام كار پروژه معمول نگردد،انجمن به موجب اين قرارداد اختيار و وكالت دارد نسبت به فسخ توافقنامه بدون نياز به رجوع به مقامات قضائي اقدام و هزينه هاي انجام شده در پروژه را با تأييد نظر كارشناس رسمي محاسبه و معادل هزينه هاي انجام شده واحدمسكوني به قيمت تمام شده به خيّر تخصيص دهد ويا مبلغ هزينه شده را نقداً به خيّر محترم مسترد نمايد.خيّر محترم دراين خصوص كليه حقوق متصوره و فرضي ديگر را از خود سلب و اسقاط مي نمايد.

ماده نه :

كليه اختلافات احتمالي ناشي از تعبير و تفسير مفاد اين قرارداد ازطريق مذاكره بين طرفين مرتفع و درصورت عدم رفع اختلاف نظر هيأت مديره انجمن مركزي خيرين مسكن ساز ايران به عنوان داورمرضي الطرفين رافع اختلاف بوده و براي طرفين لازم الاجرا ميباشد.

ماده ده :

اين توافقنامه در ده ماده ودر........... نسخه درتاريخ .................. تنظيم وامضاء شده وتمام نسخ آن حكم واحد را دارد.

انجمن خيرين مسكن ساز استان............. مديركل بنيادمسكن استان................... خيّرمسكن ساز استان................