خداوند مسكن شما را محل آرامشتان قرارداده است.

"قرآن كريم"

 

بي سرپناهي منشاء رنج هر خانواده وبسياري از آفات زيان بار جامعه بشري است.اقدام همه جانبه دولت وافراد خيّر ونيكوكار درجهت رفع مشكل مسكن نيازمندان بطور مسلم چهره فرهنگي،سياسي واقتصادي جامعه را تغيير خواهد داد.

با افتتاح حساب 100 حضرت امام خميني(ره) درجمهوري اسلامي ايران سنگ زيربناي رفع معضل مسكن در كشور نهاده شد.

درادامه واستمرار اين اقدام تاريخي به منظور جلب مشاركت مردم وتسريع براي تحقق هدف مقدس حساب 100 حضرت امام خميني(ره) انجمن خيرين مسكن ساز ايران درسال 1383 تأسيس و ذيل شماره 16684 به ثبت رسيده است.

اين انجمن هم اكنون با مساعدت بنيادمسكن درمركز 30 استان كشور و 92شهرستان بصورت انجمن،شعبه ودفترنمايندگي با همت خيرين محترم مسكن ساز درحال فعاليت مي باشد.