ویرایش
  
  
  
موضوع خبر
  
  
شمارش= 594
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/tehran/fashafooyeh.png
  
1398/11/20خیرین مسکن ساز, خشت گذاریتهران
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/kershahfarsh.png
  
1398/11/14بازسازی, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداریکرمانشاه
 http://www.khms.ir/SitePics/اخبار/7%20-%20small.jpg
  
1398/10/25مسکن محرومان, خیرین مسکن سازقزوین
 
  
1398/10/24خیرین مسکن ساز, نشست هیئت امنای انجمن خیرین مسکن ساز استانقم
 
  
1398/10/21رحلت حضرت آيت الله سيد هاشم رسولي محلاتيعمومی
 
  
1398/10/18خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشیزنجان
 
  
1398/09/19مسکن محرومان, مسکن مهرگیلان
 
  
1398/09/18خیرین مسکن سازسمنان
 http://www.khms.ir/SitePics/اشخاص/khakipor01.jpg
  
1398/09/16تودیع و معارفهعمومی
 
  
1398/09/14خیرین مسکن سازسمنان
 http://www.khms.ir/sitepics/اخبار%20استانها/04_jpg.jpg
  
1398/09/11خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولهرمزگان
 http://www.khms.ir/SitePics/اشخاص/b.alavi.jpg
  
1398/09/09خانواده های دارای دو معلولعمومی
 http://www.khms.ir/sitepics/اخبار%20استانها/semnan/IMG-20191205-WA0011.jpg
  
1398/09/07خیرین مسکن سازسمنان
 
  
1398/09/06خیرین مسکن ساز, جلسه هیات مدیرهسمنان
 
  
1398/09/03خانواده های دارای دو معلولاصفهان
 
  
1398/08/25خانواده های دارای دو معلولآذربایجان شرقی
 
  
1398/08/12خانواده های دارای دو معلول،نشست مشترکسمنان
 http://www.khms.ir/sitepics/اخبار%20استانها/kermansha/IMG-20191221-WA0004.jpg
  
1398/08/10خانواده های دارای دو معلولکرمانشاه
 http://www.khms.ir/SitePics/اشخاص/rezaee.jpg
  
1398/08/09خانواده های دارای دو معلولعمومی
 http://www.khms.ir/sitepics/اخبار%20استانها/semnan/semnanHM.png
  
1398/07/23مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست اعضای هیأت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استانسمنان
 http://www.khms.ir/SitePics/اخبار%20استانها/semnan/shahroodemamjomeh.png
  
1398/07/22مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیسمنان
 
  
1398/07/16مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع انجمن خیرین مسکن ساز استان فارسفارس
 http://www.khms.ir/SitePics/اخبار%20استانها/tehran/nosazitehran.png
  
1398/07/15نوسازی بافت فرسوده, مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیتهران
 http://www.khms.ir/sitepics/اخبار%20استانها/tehran/solgikermanshah.png
  
1398/07/09مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, مصاحبه با مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشورکرمانشاه
 http://www.khms.ir/SitePics/اخبار%20استانها/Gilan/gilanderafshi.png
  
1398/06/16مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, وضعیت ساخت و واگذاری فاز سوم پروژه 627 واحدیگیلان
 
  
1398/06/15مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست در خصوص تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دو فرد معلولیزد
 
  
1398/06/13مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست مدیران ارشد طرف تفاهم نامه دو معلولتهران
 http://www.khms.ir/SitePics/اخبار%20استانها/alborz/firoonsazehalborz.png
  
1398/05/15مسکن محرومان, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول, نشست کمیته راهبری و افتاح واحدالبرز
 
  
1398/05/13مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع عمومی هیأت امناء انجمن خیرین مسکن ساز استانسمنان
 http://www.khms.ir/SitePics/اخبار%20استانها/Hormozgan/10vahed2malool.png
  
1398/05/06مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلولهرمزگان
 
  
1398/05/04مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, کمک به تکمیل واحدهای سرپل ذهابکرمانشاه
 
  
1398/05/02مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست مجمع عالی انجمن خیرین مسکن ساز استانفارس
 http://www.khms.ir/SitePics/اخبار%20استانها/sistan.balochestan/P60vahedizahedan.png
  
1398/05/01مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژهسیستان و بلوچستان
 http://www.khms.ir/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.khms.ir%2Fsitepics%2F%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2520%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%2Fsemnan%2Fsemostandar.png
  
1398/04/26خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی, نشست با استاندار سمنانسمنان
 
  
1398/04/09مسکن محرومان, سیل, خیرین مسکن سازمازندران
 /sitepics/اخبار%20استانها/tehran/hafeziKHAYER.png
  
1398/03/22خیرین مسکن ساز, اطلاعیه تسلیت مرحوم دکتر حافظیتهران
 /sitepics/اخبار%20استانها/kh.razavi/6000vahed2M.png
  
1398/02/15خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلولخراسان رضوی
 /sitepics/اخبار%20استانها/6vahedieslamabad.png
  
1398/02/14مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژهاردبیل
 /sitepics/اخبار%20استانها/Esfahan/khseilesfahan.png
  
1398/02/10بازسازی, مسکن محرومان, سیل, خیرین مسکن سازاصفهان
 /sitepics/اخبار%20استانها/bazrakomakseil.png
  
1398/02/04مسکن محرومان, سیل, خیرین مسکن ساز, همایشتهران
 /sitepics/اخبار%20استانها/hamayeshlorestanSEIL.png
  
1398/02/03مسکن محرومان, سیل, خیرین مسکن سازتهران
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/mazandaranseil.png
  
1398/02/01بازسازی, مسکن محرومان, سیل, خیرین مسکن سازمازندران
 /sitepics/اخبار%20استانها/solgiSEIL.png
  
1398/01/25بازسازی, سیل, خیرین مسکن سازتهران
 /sitepics/اخبار%20استانها/azarbayejane.sharghi/moradimodiramel.png
  
1397/12/28انتصابات, معرفی مدیرعامل جدید انجمن خیرین استانآذربایجان شرقی
 /sitepics/اخبار%20استانها/fars/anjomanvakomiteh.png
  
1397/12/16مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست مشترک انجمن استان و کمیته امدادفارس
 /sitepics/اخبار%20استانها/semnan/Hshahrod.png
  
1397/12/15مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز شاهرودسمنان
 /sitepics/اخبار%20استانها/alborz/alborz2malol.png
  
1397/12/02مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تامبن مسکن خانواده هاب دو معلولالبرز
 /sitepics/اخبار%20استانها/ardebil/moghanF.png
  
1397/12/01مسکن محرومان, خیرین مسکن سازاردبیل
 /sitepics/اخبار%20استانها/Esfahan/aranbidgol.png
  
1397/12/01مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تامین مسکن خانواده های دو معلولاصفهان
 /sitepics/اخبار%20استانها/Esfahan/kashanVAZIRrah.png
  
1397/11/16مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, کلنگ زنیاصفهان
1 - 50بعدی