ویرایش
  
  
  
موضوع خبر
  
  
  
تعداد= 889
 
  
1400/12/20مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداریبوشهر
 
  
1400/12/20مجمع خیرین مسکن ساز استاناردبیلاردبیل
 
  
1400/12/15مسکن محرومان, خیرین مسکن سازاردبیلاردبیل
 
  
1400/12/14خیرین مسکن ساز, نشست هیات مدیره مرکزتهرانتهران
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/javanrood.jpg
  
1400/12/11مسکن محرومان, خیرین مسکن سازکرمانشاهکرمانشاه
 
  
1400/12/04مسکن محرومان, خیرین مسکن سازمازندراننکا
 
  
1400/12/02مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تجلیل از انجمن خیرین استاناردبیلاردبیل
 
  
1400/12/02مسکن محرومان, خیرین مسکن سازاردبیلاردبیل
 
  
1400/11/16مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلولاردبیلاردبیل
 
  
1400/11/13مسکن محرومان, نشست هیات مدیره استاناردبیلاردبیل
 
  
1400/11/13مسکن محرومان, خیرین مسکن سازکرمانشاههرسین
 
  
1400/11/13مسکن محرومان, خیرین مسکن سازکرمانشاههرسین
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/kangavar.jpg
  
1400/11/04نشست مجمعکرمانشاهکنگاور
 
  
1400/11/04حساب 100, خیرین مسکن ساز, جمع آوری کمککرمانشاهکنگاور
 
  
1400/11/03ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)تهرانتهران
 
  
1400/10/28مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولگلستانگرگان
 
  
1400/10/28مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازمازندرانساری
 
  
1400/10/28مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازمازندرانساری
 
  
1400/10/27مسکن محرومان, خیرین مسکن سازاردبیلنمین
 
  
1400/10/21مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژهتهرانتهران
 
  
1400/10/21حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست هیات مدیره استانتهرانتهران
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/61komiteh.jpg
  
1400/10/19مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولکرمانشاهکرمانشاه
 
  
1400/10/18برگزاری مجمعسمنانسمنان
 
  
1400/10/16مناسبت شهادت حضرت فاطمه(س)تهرانتهران
 
  
1400/10/09برگزاری مجمعبوشهربوشهر
 
  
1400/10/08مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولکرمانشاهکرمانشاه
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/lorrohani.jpg
  
1400/10/07مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشیلرستانخرم آباد
 
  
1400/10/07مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیات مدیره استانآذربایجان شرقیتبریز
 
  
1400/09/24مسکن محرومان, خیرین مسکن سازاردبیلنمین
 
  
1400/09/23خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمعفارسشیراز
 
  
1400/09/23مسکن محرومان, خیرین مسکن سازاردبیلاروج آباد
 
  
1400/09/22مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تقدیر و تشکرکرمانشاهکرمانشاه
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/ardebil/arvali.jpg
  
1400/09/21مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازاردبیلاردبیل
 
  
1400/09/15مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازکرمانشاهکرمانشاه
 
  
1400/09/15مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولخوزستانشیبان
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/alborz/karaj.jpg
  
1400/09/14مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست هیات مدیره استانالبرزکرج
 
  
1400/09/14مسکن محرومان, خیرین مسکن سازخراسان جنوبیسرایان و سه قلعه
 
  
1400/09/12مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تفاهم نامههرمزگانبندرعباس
 
  
1400/09/11مسکن محرومان, واگذاری زمین, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولکرمانشاهکرمانشاه
 
  
1400/09/10واگذاری زمین, خیرین مسکن سازاصفهانکاشان
 
  
1400/09/09فوت همکارتهرانتهران
 
  
1400/09/07مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژهآذربایجان شرقیتبریز
 
  
1400/09/06مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازگیلانرشت
 
  
1400/09/01مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیاصفهانکاشان
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/Esfahan/aranbidgol.jpg
  
1400/08/25خیرین مسکن ساز, افتتاح دفتر انجمن خیرین مسکن سازاصفهانآران و بیدگل
 
  
1400/08/25حساب 100, خیرین مسکن ساز, کلنگ زنی پروژهاردبیلاردبیل
 
  
1400/08/20مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیخراسان جنوبیبیرجند
 
  
1400/08/19مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژهخراسان جنوبیسرایان
 
  
1400/08/18مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولکرمانشاهکرمانشاه
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/mazandaran/mazanj.png
  
1400/08/11مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازمازندرانساری
1 - 50صفحه بعد