عنوان

برگزاری پنجاه وهشتمین جلسه کمیته راهبری تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دو فرد معلول استان کرمانشاه

متن

پنجاه وهشتمین جلسه کمیته راهبری استان کرمانشاه درمحل دفتر مدیریت محترم مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی استان کرمانشاه به منظور بررسی مشکلات خانوارهای دومعلول خودمالک که به علت عدم تمکن مالی قادر به احداث واحد مسکونی دراراضی واگذاری راه و شهرسازی برابر تفاهم‌نامه مشترک چندجانبه نمی باشند برگزار گردید. دراین جلسه هزینه ساخت واحدها توسط کارشناسان محترم راه وشهرسازی وبنیاد مسکن واعلام نظر سایراعضاء برابر نقشه های مصوب و متراژ تعیین شده در مجوزهای صادره از شهرداریها وبراساس مترمربع برآورد و مصوب گردید. ضمنا دراین جلسه وضعیت پیشرفت فیزیک مابقی واحدهای خود مالک وپروژه های دردست اجراء موردبررسی قرارگرفت.

تصویر

تصویر

تاریخ

1400/07/06

استان

کرمانشاه

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, اعضای کمیته راهبری تامین مسکن معلولین استان