عنوان

بازدید از پروژه خیرین مسکن ساز شهرستان مبارکه استان اصفهان

متن

بازدید مهندس صدر-مدیر حساب 100 امام(ره) به اتفاق مهندس مستولی زاده-مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان و روشنی-مدیرعامل انجمن خیرین مسکن سازشهرستان ومهندس گل- مدیربنیاد مسکن شهرستان مبارکه از پروژه های مسکونی این شهرستان.

تصویر

تاریخ

1397/09/12

استان

اصفهان

مکان خبر

مبارکه

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید پروژه

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, مدیر حساب 100 استان، مدیربنیاد مسکن و مدیرعامل انجمن خیرین مبارکه،