اندازۀ تصویر
  
  
زلزله-آذربايجان-شرقي3[1].jpgزلزله-آذربايجان-شرقي3[1]250 x 18820 KB 1391/6/18 02:05 PM
زلزله-زدگان-آذربايجانشرقي4[1].jpgزلزله-زدگان-آذربايجانشرقي4[1]250 x 18819 KB 1391/6/18 02:03 PM