اندازۀ تصویر
  
  
برگزاری مجمع دفترمرکزی انجمن.jpgبرگزاری مجمع دفترمرکزی انجمن200 x 15015 KB 1391/10/24 10:54 غ.م
جلسه اعضاء هیئت مدیره انجمن درحضور ریاست بنیادمسکن.jpgجلسه اعضاء هیئت مدیره انجمن درحضور ریاست بنیادمسکن300 x 20022 KB 1391/10/24 10:56 غ.م
جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور ریاست بنیاد.jpgجلسه هیئت مدیره انجمن با حضور ریاست بنیاد300 x 20020 KB 1391/10/24 10:59 غ.م
جلسه هیئت مدیره شهرستان ابهر با حضور فرماندار.jpgجلسه هیئت مدیره شهرستان ابهر با حضور فرماندار448 x 29956 KB 1391/10/24 11:02 غ.م
گردهمایی سراسری انجمن خیرین مسکن ساز.jpgگردهمایی سراسری انجمن خیرین مسکن ساز300 x 22522 KB 1391/10/24 10:55 غ.م
گردهمایی منطقه ای اردبیل.jpgگردهمایی منطقه ای اردبیل300 x 20022 KB 1391/10/24 10:47 غ.م
گردهمایی منطقه ای چهارمحال وبختیاری.jpgگردهمایی منطقه ای چهارمحال وبختیاری300 x 22534 KB 1391/10/24 10:49 غ.م
گردهمایی منطقه ای گلستان.JPGگردهمایی منطقه ای گلستان3872 x 25923969 KB 1391/10/24 10:48 غ.م
گردهمایی منطقه ای مازندران.jpgگردهمایی منطقه ای مازندران250 x 18819 KB 1391/10/24 10:53 غ.م
همایش خیرین مسکن ساز استان سمنان.bmpهمایش خیرین مسکن ساز استان سمنان300 x 200176 KB 1391/10/24 11:42 غ.م
همایش خیرین مسکن ساز استان سمنان.jpgهمایش خیرین مسکن ساز استان سمنان300 x 20026 KB 1391/8/20 04:34 غ.و